01:58 EDT Thứ năm, 25/04/2019 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOÀN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 | KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 | Trường Tiểu học Đức Bồng: Hiệu quả từ phương pháp dạy học VNEN | QUY CHẾ | KÊ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 | Trường Tiểu học Đức Bồng tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” | Lịch công tác tháng 3 năm 2015 | Điều lệ Trường tiểu học | Thông tư 28 về chế dộ làm việc đối với giáo viên | Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở giáo dục | 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 65

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2935

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 367972

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Sáng kiến kinh nghiệm

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ

Thứ tư - 11/12/2013 20:07
PhÇn Thø nhÊt:
§Æt vÊn ®Ò
1. TÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nghiªn cøu:
1.1. C¬ së lÝ luËn:
§èi víi ho¹t ®éng d¹y vµ häc nhµ tr­êng nãi chung vµ tr­êng tiÓu häc nãi chung vµ tr­êng tiÓu häc nãi riªng lµ ®¬n vÞ c¬ së gi¸o dôc gi÷ mét vÞ trÝ hÕt hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña gi¸o dôc -§µo t¹o
       V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cïng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc thóc ®Èy c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.
       §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta ph¶i ®æi míi toµn diÖn Gi¸o dôc vµ ®ßa t¹o lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao. Nãi ®Õn nguån nh©n lùc ®ã lµ nãi ®Õn yÕu tè con ng­êi. Muèn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc kh«ng ai kh¸c ®ã lµ ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ c¸c c¬ së gi¸o dôc, c¸c nhµ tr­êng…YÕu tè hîp thµnh cña mét tæ chøc trong nhµ tr­êng ®ã lµ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc, häc sinh ta gäi ®ã lµ nguån nh©n lùc.
           §éi ngò trong tr­êng tiÓu häc lµ lùc l­îng chñ yÕu gi÷ vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc. V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh trung ­¬ng khãa VIII ®· chØ râ: “ Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña gi¸o dôc vµ ®­îc x· héi t«n vinh. Gi¸o viªn ph¶i cã ®ñ ®øc, tµi…”
         V× vËy viÖc ch¨m lo x©y dùng c¸n bé, nh©n viªn…Lµ nhiÖm vô träng t©m ­u tiªn hµng ®Çu trong qu¶n lÝ tr­êng tiÓu häc. Trong tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng nãi chung vµ tr­êng tiÓu häc nãi riªng: Gi¸o viªn lµ nguån nh©n lùc quan träng ®Æc biÖt. Ng­êi qu¶n lÝ nhµ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng cña tõng gi¸o viªn, nh©n viªn t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp cña tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng nh»m hoµn thµnh sø m¹nh gi¸o dôc.
         Trong x· héi phong kiÕn ng­êi thÇy gi¸o ®­îc xÕp ë vÞ trÝ cao trong x· héi, chØ ®øng sau Vua ( Qu©n, S­, Phô )còng tõ thêi x­a nh©n d©n ta quan niÖm “ Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn”. Tõ khi thµnh lËp n­íc ViÖt nam víi nÒn gi¸o dôc c¸ch m¹ng ë n­íc ta, nhµ gi¸o l¹i cµng ®­îc x· héi coi träng, ®­îc nhiÒu ng­êi nh×n nhËn nh­ lµ kÜ s­ t©m hån. NghÒ thÇy còng ®­îc nhiÒu ng­êi t«n vinh lµ nghÒ cao quý trong nh÷ng nghÒ cao quý.
      Trong x· héi hiÖn ®¹i th× thÇy gi¸o còng lµ ng­êi lao ®éng mµ lo¹i h×nh lao ®éng nµy cã ®Æc thï riªng so víi nhiÒu lo¹i h×nh lao ®éng kh¸c. LuËt Gi¸o dôc cña nhµ n­íc ta ngay c©u ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh: “ Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu lµ sù nghiÖp cña nhµ n­íc vµ cña toµn d©n”. Trong viÖc hÖ träng ®ã th× gi¸o viªn lµ ng­êi cã chøc n¨ng nhiÖm vô cao c¶, ng­êi cã vÞ trÝ ®­îc t«n vinh. VÞ trÝ ®ã ®­îc x¸c ®Þnh bëi tÇm quan träng cña gi¸o dôc trong x· héi hiÖn ®¹i vµ do ®Æc ®iÓm cña lao ®éng s­ ph¹m quy ®Þnh.
       Gi¸o dôc ®µo t¹o trong thêi k× c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cã chøc n¨ng t¹o nguån nh©n lùc vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng cho nhu cÇu míi cña x· héi; cã nghÜa lµ ph¶i x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn v÷ng m¹nh ph¸t huy søc m¹nh néi lùc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc trong thêi k× c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, lµm cho ®Êt n­íc ngµy cµng giµu m¹nh “ C«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”.
1.2. C¬ së thùc tiÔn:
       Trong sù ph¸t triÓn cña x· héi ngµy nay c¶ vÊn ®Ò häc hµnh cña con c¸i ®· ®­îc c¸c bËc phô huynh quan t©m nhiÒu h¬n tr­íc, §· ®­îc x· héi t¹o nhiÒu c¬ héi häc tËp. Sù ham hiÓu biÕt vµ sù ®ßi hái cña ng­êi häc cao h¬n tr­íc rÊt nhiÒu, v× vËy ng­êi thÇy gi¸o ph¶i cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi, lßng nhiÖt t×nh say mª nghÒ nghiÖp søc kháe tèt míi ®¸p øng ®­îc, vµ thùc tÕ cho thÊy ®éi ngò gi¸o viªn hiÖn nay trong toµn ngµnh gi¸o dôc nãi chung, ë c¸c bËc tiÓu häc nãi riªng ®· ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, chÝnh quy chÊt l­îng ®µo t¹o tèt, cïng víi sù næ lùc cña b¶n th©n tù häc tù rÌn luyÖn, phÇn lín hä ®· ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cña ng­êi häc.
       Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè gi¸o viªn ch­a theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, cña thêi ®¹i, nhu cÇu ®ßi hái cña ng­êi häc bëi v×:
Kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn thiÕu, chËm tiÕp thu c¸i míi; tuy ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n nh­ng b¶n th©n thiÕu sù cè g¾ng trong c«ng t¸c tù häc tù båi d­ìng b¶n th©n, ®Æc biÖt cã gi¸o viªn cßn coi nhÑ kiÕn thøc cña bËc häc nªn ch­a chó träng trong viÖc t×m tßi ph­¬ng ph¸p d¹y häc
       Tõ c¬ së lÝ luËn vµ c¬ së thùc tiÔn trªn ®ång thêi lµ mét ng­êi ®ang lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ ë mét tr­êng tiÓu häc nªn t«i xin giíi thiÖu kinh nghiÖm nhá sau:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay
PhÇn Thø hai:
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
I- C¸c vÊn ®Ò lÝ luËn:
1. Quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay.
      Thùc sù coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, x¸c ®Þnh nguån lùc lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña x· héi, sù h­ng thÞnh cña n­íc nhµ.
      T¹o c¬ héi häc tËp vµ häc tËp suèt ®êi cho x· héi; ®µo t¹o liªn tôc, liªn th«ng gi÷a c¸c bËc häc, c¸c ngµnh häc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng häc tËp cho mäi ng­êi vµ nhiÒu h×nh thøc häc tËp thùc hµnh linh ho¹t, ®¸p øng nhu cÇu häc tËp th­êng xuyªn, t¹o kh¶ n¨ng c¬ héi kh¸c nhau cho ng­êi häc ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi trong gi¸o dôc.
     §¶m b¶o ®ñ sè l­îng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, tiÕp tôc ®æi míi m¹nh mÏ c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña ng­êi häc, kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, hoµn thiÖn hÖ thèng ®¸nh gi¸ vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc. C¶i tiÕn néi dung vµ ph­¬ng ph¸p thi cö nh»m ®¸nh gi¸ ®óng tr×nh ®é tiÕp thu tri thøc kh¶ n¨ng häc tËp, kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm vµ tiªu cùc trong gi¸o dôc.
       Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®­îc x· héi t«n vinh.
§µo t¹o gi¸o viªn g¾n víi ®Þa chØ vµ cã chÝnh s¸ch sö dông hîp lÝ ®Ó kh¾c phôc nhanh chèng t×nh tr¹ng thiÕu gi¸o viªn hiÖn nay.
       L­¬ng gi¸o viªn ®­îc xÕp cao nhÊt trong hÖ thèng thang bËc l­¬ng hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ cã thªm chÕ ®é phô cÊp tïy theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, theo vïng do chÝnh phñ quy ®Þnh, cã chÕ ®é ­u ®·i vµ quy ®Þnh hîp lÝ tuæi nghØ h­u ®èi víi gi¸o viªn còng nh­ c¸c tri thøc kh¸c cã tr×nh ®é cao.
      Träng dông ng­êi tµi, khuyÕn khÝch mäi ng­êi nhÊt lµ thanh niªn say mª häc tËp vµ tù tu d­ìng vÒ tiÒn ®å b¶n th©n vµ t­¬ng lai ®Êt n­íc.
      §Çu t­ cho gi¸o dôc lµ ®Çu t­ cho ph¸t triÓn, nhµ n­íc ­u tiªn dÇu t­ cho gi¸o dôc, khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi ®Çu t­ cho gi¸o dôc.
      Ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t­ cho gi¸o dôc.
2- VÞ trÝ cña gi¸o dôc trong x· héi, vÞ trÝ cña ng­êi gi¸o viªn trong ngµnh gi¸o dôc.
2.1. VÞ trÝ cña gi¸o dôc trong x· héi.
      Trong x· héi hiÖn ®¹i, nghÒ gi¸o cã quan hÖ h÷u c¬ víi mäi ngµnh nghÒ kh¸c, ng­êi thÇy gi¸o còng b×nh ®¼ng víi mäi ng­êi ë ngµnh nghÒ kh¸c, do tÝnh chÊt cña nghÒ “ Trång ng­êi” nªn nhµ gi¸o ®­îc x· héi gäi lµ thÇy. Còng nh­ trong x· héi c¸c thêi tr­íc, x· héi hiÖn ®¹i cã hai ng­êi thÇy ®ã lµ ng­êi thÇy gi¸o vµ thÇy thuèc nh­ng kh«ng cßn gi÷ vÞ trÝ vµ ý nghÜa tuyÖt ®èi nh­ tr­íc v× thêi hiÖn ®¹i thÇy gi¸o lµ thÇy nh­ng còng lµ trß, thÇy gi¸o còng b×nh ®¼ng nh­ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c, chØ cã ®iÓm ®¸ng chó ý lµ thÇy gi¸o lµ ng­êi lµm nghÒ cã ®Æc thï riªng. Trong mèi quan hÖ víi häc sinh, thÇy gi¸o lµ ng­êi gi÷ vÞ trÝ then chèt, ng­êi quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ chÊt l­îng gi¸o dôc. ChÝnh v× vËy mµ nh÷ng ng­êi lµm nghÒ gi¸o ë n­íc ta cã th­ßi ®· ®­îc h­ëng th©m niªn nghÒ vµ ngµy nay ®ang h­ëng phô cÊp ®Æc thï nghÒ nghiÖp
      Gi¸o dôc cã vÞ trÝ cùc k× quan träng trong x· héi, lµ sîi chØ hång xuyªn suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, lµ n¬i n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi, mét ®Êt n­íc ph¸t triÓn th× ®iÒu ®Çu tiªn kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®ã lµ ph¸t triÓn cña ngµnh gi¸o dôc.
2.2. VÞ trÝ cña ng­êi gi¸o viªn trong ngµnh gi¸o dôc:
      §éi ngò gi¸o viªn lµ nguån nh©n lùc cña ngµnh, lµ nguån lùc quý b¸u vµ cã vai trß quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong nhµ tr­êng. §éi ngò gi¸o viªn lµ ®éi ngò ®«ng ®¶o ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh vµ ®­îc quy ®Þnh râ tiªu chuÈn ë ®iÒu 70  luËt gi¸o dôc.
     §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®¸nh gi¸: nghÒ thÇy gi¸o lµ “ NghÒ cao quý nhÊt trong nh÷ng nghÒ cao quý, nghÒ s¸ng t¹o nhÊt trong c¸c nghÒ s¸ng t¹o” vµ hä ®· ®­îc “x· héi t«n vinh”.
        Trong tr­êng tiÓu häc, gi¸o viªn lµ lùc l­îng gi¸o dôc chÝnh gi÷ vai trß chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ ®· d­îc luËt phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc quy ®Þnh
II- C¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt thùc tiÔn
   Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn b¶n th©n t«i ®· tiÕn hµnh thèng kª, tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng theo c¸c  tiªu chÝ cô thÓ nh­ sau:
1. VÒ c¬ së vËt chÊt:
 Sè phßng häc ®ñ mét ca, c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ phôc vô tèt cho viÖc d¹y vµ häc.
2. VÒ nhËn thøc:
3.1. NhËn thøc ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò:
  Qua qu¸ tr×nh ®µm tho¹i nãi chuyÖn víi c¸c ®ång chÝ trong ban gi¸m hiÖu, c¸c tæ tr­ëng chuyªn m«n vµ toµn thÓ anh chÞ em gi¸o viªn t«i thÊy nhËn thøc cña hä vÒ viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nh­ sau:
3.1.1. VÒ phÝ l·nh ®¹o:
100 % cho r»ng: N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lµ hÕt søc cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhÊt lµ trong thêi ®iÓm thay s¸ch , nã ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i cã mét l­îng kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p v÷ng ch¾c míi ®¸p øng ®­îc tèt nhu cÇu ®ßi hái cña ng­êi häc.
3.1.2. VÒ phÝa gi¸o viªn:
       12/12 ng­êi ®­îc hái th× hä ®Òu c¶m nhËn viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn, liªn tôc mµ mçi c¸ nh©n ph¶i cè g¾ng häc hái v­¬n lªn trong mäi lÜnh vùc
    KÕt luËn: Nh­ vËy vÒ vÊn ®Ò nhËn thøc th× 100% c¸n bé gi¸o viªn cña tr­êng ®Òu nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc n©ng cao ®éi ngò gi¸o viªn lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mçi nhµ tr­êng, ë mçi c¸ nh©n gi¸o viªn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y.
3. VÒ thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn cña nhµ tr­êng:
   Hµng n¨m ®­îc sù quan t©m cña ngµnh vµ huyÖn nªn ®éi ngò gi¸o viªn lu«n ®ñ vÒ sè l­îng, cã b»ng cÊp ®¹t chuÈn trë lªn, ®é tuæi ®ang dÇn dÇn trÎ hãa, nh­ng kh«ng cã mét n¨m häc nµo lµ kh«ng cã sù thay ®æi gi¸o viªn vµ kÓ tõ 10 n¨m l¹i nay kh«ng n¨m nµo tr­êng hÕt gi¸o viªn tËp sù.
     HiÖn tr­êng cã 19 c¸n bé gi¸o viªn, trong ®ã c¸n bé gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng chiÕm 3/19 ng­êi chiÕm tØ lÖ 15,8 %, c¸n bé gi¸o viªn ngo¹i huyÖn  cã 16/19 ng­êi chiÕm tØ lÖ 84,2%
* XÐt vÒ cù li ( Trõ gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng) th× gi¸o viªn c¸ch tr­êng gÇn nhÊt lµ 12 km, gi¸o viªn c¸ch tr­êng xa nhÊt 72 km.
100% gi¸o viªn ë ngo¹i huyÖn ®Òu ph¶i ë néi tró
* KÕt luËn:  Sè gi¸o viªn ph¶i ë néi tró kh¸ ®«ng nªn viÖc s¾p xÕp n¬i ¨n, chèn ë ®Ó gi¸o viªn “ An c­ l¹c nghiÖp” lµ vÊn ®Ò gÆp nhiÒu khã kh¨n cho nhµ tr­êng còng nh­ ®Þa ph­¬ng
* XÐt vÒ giíi tÝnh: Sè l­îng c¸n bé gi¸o viªn nam 9/19 ng­êi chiÕm tØ lÖ 47,4%
* KÕt luËn: Sè l­îng nam kh¸ ®«ng nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc tæ chøc c¸c phong trµo thÓ thao, c¸c ho¹t ®éng bÒ næi cña nhµ tr­êng
- VÒ tr×nh ®é chÝnh trÞ: §¶ng viªn 5/ 19 = 26,3 %
- VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n:
+ §¹i häc: 7/19 = 36,8%
+ Cao ®¼ng: 5/ 19 = 26,3%
+ Trung häc:7/19 = 36,8%
- VÒ ®é tuæi:
+ Tõ 40 tuæi trë lªn: 1 chiÕm tØ lÖ: 5,3 %
+ Tõ 30 ®Õn 40 tuæi: 5 chiÕm tØ lÖ: 26,3 %
+ Tõ 20 ®Õn 29 tuæi: 13 chiÕm tØ lÖ: 68,4 %
* KÕt luËn: Sè l­îng §¶ng viªn ch­a nhiÒu so víi yªu cÇu hiÖn nay. Sè gi¸o
viªn ®¹t chuÈn trë lªn chiÕm tØ lÖ 100%. §éi ngò gi¸o viªn chñ yÕu lµ gi¸o viªn trÎ tuæi
- XÐt vÒ sè n¨m c«ng t¸c trong ngµnh:
+ Tõ 1-2 n¨m :               cã 4 ng­êi =21,1 %
+ Tõ 3-5 n¨m :               cã 5 ng­êi =26,3 %
+ Tõ 6-10 n¨m :             cã 6 ng­êi = 31,6%
+ Trªn 10 n¨m :              cã 4 ng­êi = 21,1 %
* KÕt luËn: Sè n¨m c«ng t¸c ( th©m niªn nghÒ ) cña gi¸o viªn ch­a nhiÒu, chñ yÕu lµ gi¸o viªn míi ra tr­êng nªn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt
- VÒ chÊt l­îng ®éi ngò:
    Qua ®ît kh¶o s¸t kiÕn thøc cña phßng gi¸o dôc ®Çu n¨m häc th× kÕt qu¶ nh­ sau:
+ Sè gi¸o viªn ®¹t tõ TB trë lªn: 5/ 11 ng­êi dù thi = 45,5 %
+ Sè gi¸o viªn ch­a ®¹t 6/11 = 54,5 %
* KÕt luËn: ChÊt l­îng kiÕn thøc cña gi¸o viªn yÕu so víi yªu cÇu kh¸ nhiÒu
- VÒ c¸c danh hiÖu ®¹t ®­îc hµng n¨m cña gi¸o viªn
Danh hiÖu 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Gi¸o viªn giái TØnh 0 0 0
Gi¸o viªn giái huyÖn 1 3 4
Qua b¶ng trªn cho thÊy chÊt l­îng mòi nhän vÒ ®éi ngò gi¸o viªn giái  cã ®­îc n©ng lªn nh­ng ch­a nhiÒu
4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò
4.1. ThuËn lîi:
     §éi ngò gi¸o viªn ®ang cßn rÊt trÎ, thêi gian c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc cßn rÊt dµi nªn cã ý thøc tèt trong viÖc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é trªn chuÈn.
     Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®·i ngé tèt vÒ tiÒn l­¬ng khi cã b»ng cÊp trªn chuÈn. NhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn rÊt ®óng ®¾n vÒ viÖc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò.
4.2. Khã kh¨n:
- Kinh tÕ cña mét sè gi¸o viªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­: chång lµm n«ng nghiÖp, con cßn nhá, cã sè gi¸o viªn chång ®i xa hay vî th­êng xuyªn ®au yÕu nªn khã kh¨n vÒ kinh tÕ lÉn thêi gian häc tËp.
- Mét sè gi¸o viªn trÎ cßn ham ch¬i, thiÕu cè g¾ng trong c«ng t¸c tù häc tù båi d­ìng, Ýt xem s¸ch vë, b¸o chÝ…
5. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n tiÕn hµnh sau khi ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tÕ:
5.1. X©y dùng quy ho¹ch ®éi ngò:
     C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc, c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña nhµ tr­êng hiÖu tr­ëng x©y dùng quy ho¹ch ®éi ngò cho n¨m häc theo c¸c yªu cÇu
+ §éi ngò ®ñ vÒ sè l­îng, lo¹i h×nh ®ång bé vµ c©n ®èi vÒ c¬ cÊu ®Ó ®ñ søc thùc hiÖn néi dung gi¸o dôc toµn diÖn theo ®óng quy ho¹ch ®µo t¹o.
+ Dù kiÕn ®­îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ nh©n lùc cã thÓ x¶y ra ®Ó cã kÕ ho¹ch bæ sung kÞp thêi.
+ Cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn viÖc n©ng chuÈn cho ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng víi h×nh thøc tham gia häc tËp víi c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o nh­ t¹i chøc, tõ xa.
+ Cã ý kiÕn ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o ngµnh h¹n chÕ bít sù x¸o trén ®éi ngò gi¸o viªn nh­ viÖc chuyÓn ®æi gi¸o viªn gi÷a kú hoÆc gi¸o viªn míi hÕt tËp sù ®· chuyÓn ®i n¬i kh¸c.
5.2. X©y ®ùng bé m¸y tæ chøc trong nhµ tr­êng
- T×m hiÓu bè trÝ s¾p xÕp ®éi ngò ®óng víi kh¶ n¨ng së tr­êng cña tõng ng­êi ®¶m b¶o mäi ng­êi ®Òu hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao
- HiÖu tr­ëng c¨n cø vµo ®iÒu lÖ nhµ tr­êng ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho phã hiÖu tr­ëng, c¸c tæ tr­ëng, tæ phã chuyªn m«n, thµnh lËp c¸c tæ chuyªn m«n theo c¸c khèi líp , héi ®ång thi ®ua khen th­ëng
- Ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt l­îng ®µo t¹o vµ lîi Ých häc tËp cña häc sinh, bè trÝ xen kÏ gi¸o viªn cò vµ gi¸o viªn míi; gi¸o viªn giái víi gi¸o viªn chuyªn m«n ch­a cao vµo cïng nhãm so¹n bµi ®Ó cã ®iÒu kiÖn gióp ®ì nhau
- §¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c võa ph¶i vµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu ®èi víi gi¸o viªn kÓ c¶ gi¸o viªn kiªm nhiÖm.
- Quan t©m ®óng møc tíi hoµn c¶nh, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña tõng gi¸o viªn khi ph©n c«ng c«ng t¸c.
5.3. X©y dùng nÒ nÕp kØ c­¬ng ®éi ngò:
- X©y dùng thËt cô thÓ c¸c nÒ nÕp kØ c­¬ng trong nhµ tr­êng nh­:
+ NÒ nÕp hµnh chÝnh
+ NÒ nÕp chuyªn m«n
+ NÒ nÕp sinh ho¹t tËp thÓ
Nh÷ng quy ®Þnh vÒ nÒ nÕp ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña tËp thÓ vµ do tËp thÓ th¶o luËn vµ x©y dùng nªn; Nh÷ng nÒ nÕp ph¶i ®­îc cô thÓ hãa vµ quy ®Þnh b»ng v¨n b¶n. ViÖc hoµn thiÖn c¸c nÒ nÕp ph¶i lµ kÕt qu¶ cña  mét qu¸ tr×nh kiªn tr×, liªn tôc, tù gi¸c thùc hiÖn cña mçi c¸ nh©n còng nh­ cña c¶ tËp thÓ vµ ph¶i cã tÝnh hÖ thèng, kÕ thõa.
5.4. X©y dùng sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong ®éi ngò:
- ë nhµ tr­êng sù ®oµn kÕt trong tËp thÓ s­ ph¹m lµ søc m¹nh lµ ®iÒu kiÖn tèi ­u lµm cho c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng m¹nh lªn. Ng­êi l·nh ®äa cÇn x©y dùng tèt c¸c mèi qua hÖ sau  ®©y;
+ X©y dùng sù ®oµn kÕt trong néi bé c¸n bé l·nh ®¹o, cÇn cã c¬ chÕ qu¶n lÝ phï hîp, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng h­íng vÒ môc tiªu chung, phèi hîp hç trî lÉn nhau vµ tù hoµn thiÖn m×nh.
+ X©y dùng c¸c mèi quan hÖ nh©n ¸i trong tËp thÓ: Quan hÖ gi÷a c¸n bé l·nh ®¹o víi gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn, gi÷a gi¸o viªn víi gi¸o viªn, gi÷a gi¸o viªn víi häc sinh…
CÇn x©y dùng mèi quan hÖ hîp t¸c, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i khoan d­ng ®Ó t¹o bÇu kh«ng khÝ lµnh m¹nh trong tËp thÓ
+ Gi¶i quyÕt nh÷ng xung ®ét trong tËp thÓ
+ X©y dùng d­ luËn tËp thÓ lµnh m¹nh, dïng d­ luËn tËp thÓ ®Ó ®iÒu chØnh ý thøc hµnh vi cña c¸c thµnh viªn t¹o nªn sù thèng nhÊt trong tËp thÓ ®Æc biÖt lµ trong viÖc thùc hiÖn vµ duy tr× c¸c nÒ nÕp nhµ tr­êng.
5.5. Th­êng xuyªn båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ mäi mÆt
    - Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn tổ chức các chuyên đề dạy học đúc rút kinh nghiệm bổ sung cho nhau.
     - Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ trên chuẩn về thời gian và vật chất trong điều kiện có thể.
     - Phát động phong trào giải toán nhanh, bình văn giỏi một cách thường xuyên trong nhà trường, có phần thưởng xøng đáng để lôi kéo mọi người vào cuộc tham gia tự học, tự buồi dưỡng.
      - Làm tối công tác thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm, đưa công tác tự học là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá đồng thời khảo sát phân loại giáo viên hàng tháng một cách công bằng khách quan.
       - Thường xuyên dự giờ thăm lớp góp ý kịp thời giúp họ tiến bộ trong chuyên môn.
5.6 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên.
        -Tạo mọi đièu kiện thuận lợi cho mọi thành viên, mỗi đơn vị tập thể nhỏ hoàn thành nhiện vụ.
        - Quan tâm tối đến đời sống giáo viên nội trú. Giúp họ an cư lạc nghiệp, họ yêu trường yêu lớp hơn và có ý muốn ở lại phục vụ lâu dài cho địa phương.
        - Quan tâm thăm hỏi kịp thời khi có những giáo viên gặp khó khăn, họan nạn, vận động tập thÓ chia sẻ vơi họ, giúp đỡ họ.
     5.7. Luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường.
         - Phát huy hết tác dụng của hội cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội khác.
         - Hiệu trưởng phải phối hợp chặt chẽ với các hoạt động nhà trường với các hoạt động của chi bộ Đảng, các đoàn thể khác và có ý thức tôn trọng giúp đỡ, tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động tốt.
 
 
PhÇn Thø ba
KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
1.     Kết luận:
 Nghề thầy giáo là một nghề có nghiệp vụ cao, tinh tế, chứ không phải là nghề phổ thông. Ngày nay cả 100% trẻ em đều phải đến trường, cả 100% dân cư phải đi học, do đó nghề thầy giáo càng được phỉ coi trọng hơn.
Coi trọng nghề thầy giáo cũng có nghĩa là coi trọng sự nghiệp đào tạo và buồi dưỡng đội ngụ thầy giáo.
          Từ nhu cầu thực tế của lao động sư phạm và quan triệt nghị quyết TW2 về giáo dục, nhà quản lý cần đặc biệt quan tâm tơi công tác bồi dưỡng gi¸o viên cần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.
          Việc xây dung đội ngũ tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ ở trường tiểu học, vì tập thể đó đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong việc xây dụng nhà trường .
          Đây là việc làm khó dòi hỏi những biện pháp toàn diện và tổng hợp, đòi hỏi những phẩm chất của người lãnh đạo và phù thuộc vào nhiều yếu tố ở ngoài nhà trường, ngoài tầm tay của hiệu trưởng nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay.
          Nhưng dù sao vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng tập thể sư phạm là rất quan trọng, với hoàn cảnh, điều kiện nhất định người cán bộ quản lý phải có một bản thiết kế xây dựng tốt. Nhưng tõ thiết kế và thi công là một khoảng cách, khoảng cách đó ngắn hay dài là tùy thuộc vào yếu tố cán bộ mà trước hết là do người hiệu trưởng.
          Muốn làm được như vậy thì người hiệu trưởng phải là linh hồn của tập thể, là người thợ cả đầy tài năng.
          Đối với đội ngò giáo viên trường tiểu học chóng t«i việc nâng cao chất lượng gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, qua thêi gian tiÕn hµnh kinh nghiÖm trªn ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng: ChÊt l­îng häc sinh ngµy cµng ®­îc n©ng cao, chÊt l­îng mòi nhän ngµy cµng tèt: Trong n¨m häc cã 3 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn; 1 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh; cã 7 häc sinh giái huyÖn; 4 häc sinh giái cÊp tØnh, chÊt l­îng ®éi ngò ®­îc khëi s¾c h¬n nhiÒu vÒ mäi mÆt víi sù nổ lực phấn đấu của mỗi cán bộ giáo viên, việc áp dụng đề tài vào thức tiÔn tôi tin rằng chất lượng đội ngũ sẽ được nâng lên nhiÒu h¬n n÷a trong thời gian tới.
2.     Đề xuất kiến nghị:
-         Với lãnh đạo Phòng giáo dục: Có kế họach ổn định đội ngò giáo viên ở trường.
-         Đối với trường: Có chế độ ưu ái cho cán bộ giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
-         Đối với Sở Giáo dục: Có kế ho¹ch bồi dưỡng đội ngò cán bộ đang làm quản lý và số cán bộ nguồn có thể làm quản lý.
Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n rót ra trong qu¸ tr×nh qu¶n lÝ t¹i tr­êng; Tuy nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ. T«i mong ®­îc sù gãp ý cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó kinh nghiÖm cã kh¶ n¨ng øng dông vµo thùc tiÔn mét c¸ch tèt h¬n .
T«i  xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn