02:09 EDT Thứ năm, 25/04/2019 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOÀN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 | KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 | Trường Tiểu học Đức Bồng: Hiệu quả từ phương pháp dạy học VNEN | QUY CHẾ | KÊ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 | Trường Tiểu học Đức Bồng tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” | Lịch công tác tháng 3 năm 2015 | Điều lệ Trường tiểu học | Thông tư 28 về chế dộ làm việc đối với giáo viên | Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở giáo dục | 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 77

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 367984

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật

QUY CHẾ

Thứ bảy - 19/09/2015 11:20
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ QUANG

Số: 1459 /2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
Vũ Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2014
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái
viên chức tại các đơn vị trường học thuộc huyện Vũ Quang.

 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Văn bản số 3950/UBND-VX ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chấn chỉnh việc thuyên chuyển, luân chuyển, điều động giáo viên bậc học trung học cơ sở, tiểu học, mầm non;
Sau khi thống nhất ý kiến giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái viên chức tại các đơn vị trường học thuộc huyện Vũ Quang.
Điều 2. Giao Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3.  Quyết định có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ; (B/c)
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học;
- Lưu: VT/UBND, NV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Hà Văn Trọng
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ QUANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái
viên chức tại các đơn vị trường học thuộc huyện Vũ Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1459/2014/QĐ-UBND
Ngày 21  tháng 8  năm 2014 của UBND huyện)
Ch­ương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái viên chức bậc trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Vũ Quang.
 Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Quy chế này áp dụng đối với những người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, đang công tác tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện và những người là viên chức đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Hà Tĩnh có nguyện vọng chuyển đến công tác tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Vũ Quang.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong giáo viên và học sinh; tạo ra môi trường trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi giáo viên là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo.
- Đảm bảo cân đối, đồng bộ về giáo viên giữa các bộ môn được đào tạo; cân đối về số lượng biên chế; cân đối về chất lượng đội ngũ giáo viên giữa các trường trong phạm vi toàn huyện, nhất là những vùng khó khăn. Đồng thời sắp xếp, bố trí để mỗi cán bộ, viên chức đều có điều kiện tham gia thực hiện công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chống tư tưởng an phận ở một đơn vị lâu dài.
2. Yêu cầu:
- Việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái viên chức phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, thực hiện công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo hoạt động giảng dạy và học tập của các nhà trường, tránh tâm lý bất bình trong giáo viên; không để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực, có khiếu kiện, khiếu nại trong đội ngũ viên chức, tạo dư luận xấu trong nhân dân.
- Đối tượng đề nghị được tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, không trong thời gian bị thi hành kỉ luật hoặc xem xét kỷ luật.
- Việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, biệt phái viên chức là để đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng đội ngũ giáo viên phù hợp với yêu cầu điều chỉnh thiếu, thừa giữa các trường trong hệ thống, thực hiện quy hoạch cán bộ, có xem xét đến với nguyện vọng của viên chức.
- Đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đồng thời hạn chế tối đa việc xáo động lớn đến cán bộ, giáo viên; Hạn chế việc tăng biên chế chung toàn tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động, biệt phái:
1. Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, khách quan.
2. Đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao, đúng cơ cấu giữa các cấp học.
3. Đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộn giữa các đơn vị; tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức ổn định cuộc sống, an tâm công tác, gắn bó, tích cực xây dựng nhà trường.
4. Việc tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động, biệt phái viên chức hàng năm, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo xem xét, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định.
 
CHƯƠNG II.
TIẾP NHẬN, THUYÊN CHUYỂN NGOẠI HUYỆN
 
Điều 5. Tiếp nhận:
1. Chỉ xem xét tiếp nhận đối với các chuyên ngành còn thiếu chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn quy định (trừ những trường hợp do UBND tỉnh điều chuyển); Ưu tiên những người có nhiều thành tích trong công tác được Bộ, ngành, UBND tỉnh khen thưởng công nhận;
2. Viên chức có nguyện vọng chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục huyện Vũ Quang trực tiếp nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.
3. Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức; chỉ tiêu biên chế được giao, cơ cấu chuyên ngành còn thiếu, tổng hợp đề xuất UBND huyện xem xét tiếp nhận trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.
4. Viên chức sau khi được sự đồng ý tiếp nhận của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo xem xét chỉ tiêu còn thiếu của các trường, điều kiện đi lại của viên chức, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức.
Điều 6. Thuyên chuyển:
1. Chỉ xem xét giải quyết việc thuyên chuyển ngoại huyện đối với viên chức nếu có đủ một trong các điều kiện sau đây:
- Viên chức thuộc các chuyên ngành thừa so với biên chế được giao;
- Viên chức theo gia đình chuyển đến nơi sinh sống mới;
- Viên chức có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị đến tăng cường chất lượng cho đội ngũ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.
2. Khi có đủ các điều kiện trên, sẽ ưu tiên xem xét thuyên chuyển các đối tượng chính sách đối với viên chức:
- Bản thân là thương binh; con liệt sỹ; con những người bị nhiễm chất độc màu da cam; con những người cả cha và mẹ đều là thương binh, bệnh binh; con những người cha và mẹ đều được hưởng chính sách như thương binh;
- Viên chức có nhiều năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Viên chức có vợ hoặc chồng là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp phục vụ tại biên giới, hải đảo;
- Viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội;
Ưu tiên cho viên chức có nhiều điều kiện ưu tiên trước. Nếu nhiều người cùng nguyện vọng thuyên chuyển về trường trọng điểm thì trước hết ưu tiên cho người đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh hoặc tương đương trở lên.
3. Trình tự, thủ tục giải quyết
- Viên chức có đủ các điều kiện theo các quy định tại khoản 1, Điều này, có nhu cầu thuyên chuyển công tác hoặc đến thời hạn phải thuyên chuyển công tác thì hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tiến hành rà soát, tổng hợp, tổ chức họp xét, đề nghị việc thuyên chuyển.
- Sau khi hoàn thành việc họp xét, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm lập hồ sơ, danh sách đối tượng gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo theo đúng thời gian qui định, số lượng hồ sơ đề nghị không quá 5% cán bộ, giáo viên trên tổng số biên chế hiện có (đơn vị có số biên chế dưới 20 cán bộ, công chức, viên chức chỉ được đề nghị tối đa 01 người).
- Phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp hồ sơ, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, đồng ý cho viên chức thuyên chuyển công tác (qua Phòng Nội vụ huyện). Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức soát xét cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu điều chỉnh thiếu, thừa giữa các trường trong hệ thống, đối chiếu với hồ sơ của các đơn vị nếu thấy hợp lý thì tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện văn bản đồng ý cho viên chức liên hệ chuyển công tác.
- Sau khi có văn bản đồng ý cho viên chức liên hệ chuyển công tác của Ủy ban nhân dân huyện, nếu được cơ quan mới đồng ý tiếp nhận, viên chức nộp văn bản tiếp nhận đến phòng Nội vụ để thực hiện các thủ tục thuyên chuyển theo quy định.
 
Ch­ương III.
LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG NỘI HUYỆN
 
Điều 7. Đối tượng và điều kiện luân chuyển, điều động nội huyện:
1. Việc luân chuyển, điều động thực hiện trong các trường hợp sau:
- Những viên chức đến thời hạn định kỳ phải luân chuyển công tác theo quy định.
- Do sáp nhập, chia tách trường.
- Thực hiện khi viên chức gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, luân chuyển.
- Trong một số trường hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện có quyền luân chuyển đối với viên chức khi gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ bè phái; Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình; Vi phạm kỉ luật trong thời gian công tác tại đơn vị.
2. Đối với giáo viên, nhân viên hành chính: Ngoài việc phải thực hiện cân đối thừa, thiếu giữa các cấp học hoặc do việc sáp nhập, chia tách trường, .. việc thực hiện luân chuyển, điều động được xem xét giải quyết trong các trường hợp sau đây:
- Bản thân có nhiều năm công tác tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc bị ốm đau lâu dài hoặc đang trực tiếp chăm sóc cha, mẹ, con cái, vợ hoặc chồng ốm đau lâu dài; đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, đối tượng có nhiều năm công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 3850/QĐ/UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bản thân có nguyện vọng được điều chuyển đến nơi công tác mới phù hợp với hoàn cảnh gia đình và điều kiện đi lại của viên chức.
3. Quy trình thực hiện:
- Trên cơ sở kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ý kiến chỉ đạo của các Sở, ngành liên quan và nhu cầu thực tế cần luân chuyển, điều động để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ năm học mới, phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các đơn vị về số lượng, cơ cấu viên chức phải luân chuyển, điều động vào đầu tháng 8 hằng năm.
- Hội đồng nhà trường tổ chức xét họp, lập danh sách những người thuộc diện luân chuyển, điều động và những người có nguyện vọng thuyên chuyển nội huyện gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục& Đào tạo) theo thời gian Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu.
- Trên cơ sở kế hoạch chung của ngành, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo xét trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định luân chuyển, điều động trước ngày 20 tháng 8 hằng năm.
- Trong năm học, để điều tiết yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn giữa các trường do viên chức đau ốm, nghỉ thai sản hoặc những trường hợp bất thường khác cho phép Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo điều động viên chức bằng công lệnh, mỗi lần điều động không quá 06 tháng.
 
Ch­ương IV.
BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC
 
Điều 8. Đối tượng và điều kiện biệt phái viên chức:
Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Điều 56 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:
1. Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;
- Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
- Không biệt phái viên chức là phụ nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
2. Quy trình thực hiện:
- Tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn, phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc cần giải quyết trong một thời gian nhất định, Ủy ban nhân dân huyện có quyền biệt phái viên chức đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm.
- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức soát xét cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu điều chỉnh thiếu, thừa giữa các trường trong hệ thống, đối chiếu với yêu cầu  nhiệm vụ của công việc cần được biệt phái, nếu thấy hợp lý thì tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định điều động, biệt phái viên chức.
- Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, đơn vị nơi được cử đến.
Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó.
- Trong thời gian biệt phái, đơn vị có viên chức đi biệt phái có trách nhiệm tiếp tục quản lý, theo dõi; bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.
- Viên chức được cử biệt phái đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
- Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác, thủ trưởng đơn vị có viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.
 
Chương V.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo:
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy chế này; Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng xin được tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
- Thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo cho các Sở: Nội vụ, Giáo dục và đào tạo về việc điều chuyển viên chức theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm theo quy định.
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trường học:
- Tổ chức phổ biến cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị có trách nhiệm chấp hành và giám sát việc thực hiện quy chế này.
- Hiệu trưởng nơi tiếp nhận viên chức mới được thuyên chuyển, điều động có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc đúng chuyên môn, tạo điều kiện cho viên chức yên tâm công tác.
Điều 11. Hồ sơ cá nhân của người đề nghị tiếp nhn, thuyên chuyn, luân chuyn gồm:
Đơn xin tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển của cá nhân; Bản sao quyết định tuyển dụng; bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo; quyết định bổ nhiệm vào ngạch khi hết thời gian tập sự; quyết định nâng lương gần nhất; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có); Sơ yếu lý lịch mẫu 2C ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ; bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị được tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng, kỉ luật (nếu có), có xác nhận của Hiệu trưởng nơi đối tượng đang công tác; Biên bản họp Hội đồng Giáo dục nhà trường xét đề nghị thuyên chuyển (đối với trường hợp đề nghị thuyên chuyển).
Đối với trường hợp là người ngoại huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận đến công tác, cần bổ sung vào hồ sơ: Văn bản về việc đồng ý liên hệ thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi viên chức đó đã công tác.
Điều 12. Thời gian thực hiện:
Thực hiện Quy chế tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động viên chức tại các đơn vị trường học thuộc huyện Vũ Quang, hằng năm tổ chức thực hiện theo thời gian cụ thể như sau:
- Từ ngày 01 đến 15/6/2014, các trường tổ chức thực hiện và nộp kết quả về phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; Đối với đối tượng đề nghị thuyên chuyển ngoại huyện, hoàn thành trước ngày 30/6;
- Đối với các đối tượng đề nghị tiếp nhận, yêu cầu các cá nhân, đơn vị nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ huyện), hoàn thành trước ngày 01/7;
- Từ ngày 15/7 - 15/8, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức soát xét cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu điều chỉnh thiếu, thừa giữa các trường trong hệ thống, đối chiếu với hồ sơ của các đơn vị, tổng hợp danh sách cán bộ, viên chức thuộc diện tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định.
Việc thuyên chuyển, bố trí giáo viên phải hoàn thành trước ngày 30/8 hằng năm để bảo đảm kế hoạch dạy học cho năm học mới.
Điều 13. Tổ chức thực hiện:
Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh trên chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này kể từ đầu năm học 2014-2015;
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh, yêu cầu các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo trình UBND huyện xem xét giải quyết, bổ sung kịp thời cho phù hợp./.
                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                        
                                                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                                                                                                         (Đã ký)
 
 
                                                                                                                                                                                             Hà Văn Trọng
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn